Työnohjaus

Mitä työnohjaus on? Tutustu tämän sivun avulla!

Mitä kaikkea työnohjaus voi olla?

Työnohjaus on yhdessä oivaltamista. Keskittynyt, kuunteleva ja arvostava dialogi ohjaajan ja ohjattavan välillä tuo esiin näkökulmia ja vaihtoehtoja, joiden avulla löytyy uusia polkuja ja ratkaisuja joskus sumuisillekin maisemille.

Työnohjaus on aikaa ja tilaa, jossa työntekijä tai työyhteisö voi pysähtyä arkityön lomassa pohtimaan toimintaansa, sen lähtökohtia, tavoitteita ja seurauksia ulkopuolisen ammattilaisen kanssa.

Työnohjaus on omassa työssä oppimista ja voi auttaa kokonaisuuksien hahmottamiseen hajanaisten kokemuksen keskellä.

Työnohjaus on tavoitteellista ja sen tuloksellisuutta arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Työnohjaus tukee henkilöstöä työhön ja muutokseen liittyvien mahdollisuuksien ja epävarmuuden käsittelemisessä.

Työnohjaus voi sisältää mentoroinnin tai valmennuksen elementtejä.

Työnohjaus on:

 • luottamuksellista
 • tavoitteellista
 • prosessinomaista
 • pysähtymistä työn äärelle
 • keskustelevaa
 • tasavertaista
 • yhdessä oivaltamista
 • turvallinen paikka käsitellä haasteellisiakin asioita
 • oppimista
 • voimavarojen lisääntymiseen tähtävää
 • vuorovaikutuksellista

Työnohjaaja on ammatillisen pohdinnan ammattilainen, jonka kanssa keskustellessa asiakas tulee kuulluksi, nähdyksi ja kohdatuksi.

Työnohjaaja ei tiedä paremmin, vaan asettuu kohtaamaan ohjattavansa tasavertaisesti.

Ohjattava on oman työnsä asiantuntija, jolle ohjauksen myötä voi avautua uusia vaihtoehtoja joskus hyvin sumuisellakin polulla.  

Suomen Työnohjaajat STOry:n määritelmiä:

"Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen."

"Työnohjaus on työhön liittyvää oppimista edistävä ja organisaation toimintaa kehittävä vakiintunut työmenetelmä.

Työnohjaus on useamman tapaamiskerran oppimisprosessi

 • jolle määritellään yhteisön toimintaa tukeva tavoite.

 • jossa keskustellaan avoimesti ja luottamuksellisesti työhön ja työyhteisöön liittyvistä asioista ja kokemuksista ja jäsennetään eri näkökulmia koulutetun ohjaajan avulla.

 • jossa etsitään ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi ja ammatillisen oppimisen edistämiseksi.

 • jonka tuloksellisuutta arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. "

Lue lisää STOry:n sivuilta:

Työnohjaus sopii kenelle tahansa itsensä ja työnsä kehittämisestä kiinnostuneelle.

Työnohjaukseen tullaan useimmiten organisaation kustantamana, mutta siihen voi hakeutua myös omakustanteisesti.

Työnohjauksen asiakas voi olla:

 • työntekijä
 • esihenkilö
 • työyhteisö
 • isomman organisaation yksikkö
 • tiimi
 • johtoryhmä
 • työpari
 • yrittäjä
 • yhdistys
 • työnohjaaja (ToTo)

Työnohjaus voi:

 • tukea ammatillista kasvua

 • kehittää oman toiminnan reflektoinnin kykyä

 • kehittää kykyä arvioida oman toiminnan vaikutuksia muihin ihmisiin

 • tukea ammatillista käyttäytymistä työpaikalla

 • tukea motivaatiota ja jaksamista työssä

 • kehittää työmotivaatiota

 • luoda valmiuksia kohdata muutostilanteita

 • auttaa selviämään stressaavissa tilanteissa

 • parantaa kykyä kohdata työelämän ja työyhteisön haasteita

 • edistää työkykyä

 • kehittää esihenkilö- ja työyhteisötaitoja

 • lisätä itseymmärrystä ja itsetuntemusta ja henkistä kasvua

 • parantaa työpaikan vuorovaikutussuhteita

 • vahvistaa ohjattavan vastuullista toimijuutta

 • parantaa työn ongelmien hallintaa

 • tuoda ymmärrystä työelämän ilmiöiden hahmottamiseen sekä sen tutkimiseen mikä oma suhde on niihin

 • selkiyttää työelämän päämääriä sekä auttaa löytämään sopivia keinoja niiden saavuttamiseksi

 • oppia ammattimaista reflektiota siten, että sitä on mahdollista hyödyntää erilaisissa tilanteissa työn arjessa

 • oppia oman toiminnan kriittistä tarkastelua ja sen luovaa ja ennakkoluulotonta kehittämistä

 • kehittää yhteistyön ja vuorovaikutuksen taitoa

 • auttaa ennaltaehkäisemään yksilöllistä tai yhteisöllistä uupumusta

 • selkeyttää perustehtävää ja työn tavoitteita

Työnohjaukseen voi hakeutua minkä tahansa ammattialan edustaja tai työyhteisö missä tahansa työelämän vaiheessa: uran alussa, keskivaiheella tai loppumetreillä.

Kun haluat pysähtyä miettimään:

 • oman työn sisältöä

 • työn tekemisen tapoja

 • työssä jaksamista

 • työssä kehittymistä

 • työminää

 • suhdetta omaan työhön ja työyhteisöön

 • vuorovaikutusta

Kun haluat ammattilaisen näkökulmia ja tukea:

 • työhön liittyvään pohdintaan

 • omien työtapojen arviointiin

 • oman työyhteisöroolin pohdintaan

Kun työyhteisösi tarvitsee näkökulmia ja tukea esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

 • muutostilanteet

 • erilaisten prosessien aikainen tuki

 • vuorovaikutussuhteet ja työilmapiiri

 • työelämätaidot

 • työn organisoinnin kysymykset

 • työnteon kehittämisen prosessit

 • itsensä johtamisen taidot

 • tunteet työpaikalla

 • työn ja asiakastyön tuoma tunnekuorma

Työnohjauksen aloitus, kesto, toteutus, hinta

Työnohjaus on hyvä aloittaa maksuttomalla tutustumis- ja kartoituspuhelulla tai -videopuhelulla. Yhteinen keskustelu auttaa arvioimaan paitsi yhteistyön tarvetta myös sitä, olisimmeko toisillemme sopivat yhteistyökumppanit. 

Mikäli aloitamme yhteistyön, laadimme kirjallisen työnohjaussopimuksen, jossa määrittelemme ohjauksen tavoitteet, keston ja kustannukset. Käytössäni on STOry:n sopimuspohja. 

Työnohjauspalvelut Tukenasi noudattaa Suomen Työnohjaajat STOry:n eettisiä periaatteita

Työnohjaus on prosessinomaista. Sen sisältö ja kesto lähtee asiakkaan/tilaajan tarpeista:

 • pikainen tarve juuri nyt 1 "ensiapukerta"

 • rajatumpi haaste/tilanne 2-10 ohjauskertaa

 • laajemmissa tavoitteissa kuten:

  • työntekijän tai ryhmän ammatillisen kasvun tai moniammatillisen yhteistyön kehittäminen

  • työuupumuksen ennaltaehkäisy tai siitä palautuminen

  • pitkäjänteisempi asiakastapausten käsittely

voi ohjauksen toteuttaa 1-3 vuoden prosessina esim. 10-20 kertaa vuodessa.

Yksilötyönohjauskerran kesto on yleensä 60-90 minuuttia kerrallaan, 3-4 viikon välein.

Ryhmä- ja työyhteisön työnohjauskerran kesto on ryhmän koosta riippuen noin 90-120 minuuttia, noin 3-4 viikon välein. Ryhmän ihannekoko on max 10-12 ohjattavaa.

Työnohjaus voidaan toteuttaa:

 • toimitiloissani Lapuan keskustassa (yksilöasiakkaat ja max 6 hengen ryhmät)

 • asiakkaan toimitiloissa

 • etäohjauksena tietoturvallisen Zoom-videoneuvottelupalvelun avulla

Työnohjauksen hinta määräytyy edelläkuvatusti monesta tekijästä. Hinta neuvotellaan tarjousmenettelyn avulla.

Tuntuuko, että nyt olisi työelämässäsi tarve pohdinnalle ja pysähtymiselle? Haluatko keskustella ja saada ulkopuolista näkökulmaa työhösi liittyviin kysymyksiin? 

Yksilötyönohjauksessa jaat ajatuksia ja tunteita työelämääsi, työhyvinvointiisi ja työn tekemisen eri osa-alueisiin liittyen luottamuksellisessa keskustelussa ammattilaisen kanssa. Saatat olla muutoksen ja organisaatiouudistuksen keskellä tai pohtia uraasi ja sen seuraavia vaiheita. Olet ehkä pohtinut työssä jaksamistasi ja kaipaat kuulluksi ja nähdyksi tulemista työsi kysymyksiin.

Työnohjauksiin tuon mukanani 38 vuoden työkokemuksen erilaisista työyhteisöistä ja erilaisista työrooleista aina yrittäjämäiseen yksintekemisen työkokemuksiin. 

Ethän jää yksin - työnohjaus voi antaa suuntaa, toivoa ja näkökulmia, joiden avulla pääset eteenpäin.

Esihenkilöön kohdistuu paljon odotuksia, joita tulee niin työntekijöiltä, omilta esihenkilöiltä, yrityksen tai organisaation johtoryhmältä tai omistajilta, asiakkailta - ja myös esihenkilöltä itseltään. Esihenkilön työnohjauksessa voit luottamuksellisesti pohtia ammatillisia ja työyhteisön haasteita, muiden ja itsensä johtamisen kysymyksiä. 

Jos pidät tärkeänä, että työnohjaajasi on itsekin esihenkilökokemusta omaava, saatan olla etsimäsi ammattilainen. Johtamisen oppaiden sijaan työnohjauksissani on tarjolla  aimo annos inhimillistä ymmärrystä esihenkilötyön keskelle ja näkökulmia muunkin kuin teoreettisen ymmärryksen kautta.

Esihenkilön hyvinvointi vaikuttaa koko työyhteisöön - työnohjaus on yksi hyvä keino sen vahvistamiseen. 

Ethän jää yksin - viisas esihenkilö turvautuu apuun. 

Sisu tarvitsee uuden määritelmän, se olkoon: yhdessä läpi harmaan kiven!

Työntekijät on yrityksen, organisaation, työyhteisön tärkein voimavara. Työyhteisön kehittämiseen käytetty aika ja panos tuo voimavaroja ja ammatillisen vahvistumisen kautta hyvä vaikutus säteilee myös asiakkaille. 

Ryhmätyönohjaukseen voi tulla tiimi, työpari, yrityksen/organisaation yksikkö/osasto, johtoryhmä, pienemmän yrityksen koko työyhteisö tai esimerkiksi samaa ammattiryhmää edustavien ammattilaisten alueellinen tiimi.  Ryhmätyönohjauksessa ohjaaja ja ohjattavat ovat yhdessä keskittyneessä jaetussa hetkessä työasioiden äärellä. Ohjaajana tuon mukaani koulutukseni lisäksi kokemukseni monista erilaisista työyhteisöistä niin työntekijän kuin esihenkilön näkökulmasta. Ohjaaja ei tiedä paremmin, vaan on herättelemässä työyhteisössä jo monin tavoin olemassa olevaa osaamista ja viisautta.

Mietityttääkö yrityksenne tai organisaationne työyhteisössänne:

 • vuorovaikutussuhteet ja työilmapiiri

 • työelämätaidot

 • työn organisoinnin kysymykset

 • työnteon/kehittämisen prosessit

 • itsensä johtamisen taidot

 • tunteet työpaikalla

 • muutostilanteet

 • asiakastyön tuoma tunnekuorma

Satsaus työyhteisöön tuo voimavaroja, näköaloja, tyytyväisyyttä ja vaikuttaa myös yrityksen/organisaation tulokseen. Ulkopuolinen ammattilainen voi olla juuri se, jota työyhteisönne tarvitsee.

Älkää jääkö yksin, täällä olen - työyhteisönne tukena!


Tutustu myös: