Koulutuspalvelut

Koulutus ovat hyvä keino lisätä työhyvinvointia ja vahvistaa ammattitaitoa.

Koulutuksissani painottuu työyhteisön ääni ja vuorovaikutteisuus yksin puhuvan asiantuntijan sijaan. 

Etsitkö kokenutta kouluttajaa? Pitkän 35 vuoden opetus- ja koulutusalan kokemuksen myötä tässä teille sellainen! Improvisaation taitoakin löytyy!

Tutustu koulutuksiini ja niiden sisältöön:

Erilaisuuden rikkaus -koulutukset 


Käsi ylös jos olet joskus ajatellut toisesta ihmisestä:

"miten hän nyt noin (hölmösti) ajattelee?" tai

"miten joku voi toimia noin?"

Täällä minun käteni ainakin nousee 🙋‍♀️ ja tunnustan: monta kertaa!


Maailmassa myllertää. Työelämä haastaa meitä yhä enemmän. Onko mikään nyt tärkeämpää (työ)elämässä kuin erilaisuuden ymmärtäminen ja vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot? Ymmärtämällä itseämme ja toisten erilaisuutta alamme saada ymmärrystä myös niihin hetkiin, joissa huomaamme ajattelevamme toisia ihmisiä haasteina tai jopa ongelmina. Tämä puolestaan parantaa vuorovaikutustamme ja yhteistyötaitojamme ja sitä kautta työilmapiiriä ja työhyvinvointimme kokemusta.

Erilaisuus voi olla työyhteisön voima ja rikkaus ja voimme sen sellaiseksi valjastaa!

Erilaisuuden rikkaus -koulutusten avulla työyhteisössänne:

 • opitte yhdessä ymmärtämään erilaisuutta

 • empatian ja hyväksynnän tunne niin itseä kuin toisia kohtaan lisääntyy

 • opitte näkemään erilaisuuden voimavarana ja rikkautena haasteen ja ongelman sijaan

 • vuorovaikutus- ja yhteistyökyky vahvistuu

 • opitte muodostamaan toimivia tiimejä ja työryhmiä, joissa erilaiset ajattelu-, ilmaisu- ja toimintatavat täydentävät toisiaan

Parempi ymmärrys ja hyväksyntä tuo mukanaan parempaa yhteistyötä ja työilmapiiriä - > parempaa työhyvinvointia -> viisaampia päätöksiä ->parempaa yhdessä onnistumista ja tuloksia!

Erilaisuuden rikkaus 1,2 ja 3-koulutuksistani voit valita työyhteisöllesi joko yhden tai 2-3 koulutuksen paketin. Kysy lisää ja pyydä tarjous!


Lue lisää ja valitse sopiva juuri teidän työyhteisöllenne sopiva koulutus tai koulutuspaketti:

Erilaisuuden rikkaus 1 (2 x 45 min)

Ajattelun, toiminnan ja oppimisen erilaisuuden rikkaus

Miksi toinen menee tulta päin, kohti haastetta ja ongelmaa ja toinen taas viivyttää ja yrittää välttää sitä? 

Miksi toinen kiinnittää huomioita asialistalla olevaan kirjoitusvirheeseen ja toinen kokoushuoneen tunnelmaan ja työkaverin surulliseen ilmeeseen? 

Miksi toinen tarvitsee paljon kiitosta ja tsemppiä ja toinen porskuttaa vähemmälläkin?

Vastaus on erilaisuutemme!

Tässä koulutuksessa:

 • tutkimme erilaisuutta itsessämme ja toisissa ajattelun, toiminnan ja oppimisen näkökulmasta

 • tarkastelun apuna NLP:n ** erottelutyylit:

  • motivaation suunta: kohti - pois

  • päämielenkiinnon kohde: ihmiset - asiat

  • toiminnan suunta: toimija - harkitsija

  • toimintatapa: vaihtoehdot - menetelmät

  • arvioinnin lähde: sisäinen - ulkoinen

  • huomion kohde: samuus - erot

  • hahmottamisen tapa: yksityiskohdat - kokonaisuus

SEKÄ

 • miellejärjestelmät:

  • visuaalinen

  • auditiivinen

  • kinesteettinen

  • loogis-järkevä

 • työtapana

  • kouluttajan alustus aiheeseen

  • pareittain/pienryhmissä pohdiskelu

  • toiminnallinen jana- ja nelikenttätyöskentely

Koulutus auttaa sinua:

 • ymmärtämään paremmin erilaisuutta ja omaa ja toisten

  • ajattelua

  • toimintaa

  • oppimisen tapaa

 • vahvistamaan vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja

 • lisäämään empatiaa ja hyväksyntää niin itseäsi kuin muita kohtaan

 • rakentamaan erilaisuutta hyödyntäviä tiimejä ja työryhmiä


**NLP on lyhenne sanoista Neuro Linguistic Programming, neurolingvistinen ohjelmointi.

Neuro viittaa kanavaan (aistijärjestelmä, aivot hermosto), jolla talletamme ja otamme informaatiota vastaan itselle tyypillisellä tavalla. 

Linguistic viittaa välineeseen: kieleen, keskusteluun, puhuttuun ja sisäiseen puheeseen. 

Programming viittaa malliin: kokemukset ja kieli tuottavat reaktioita ja käyttäytymistä.

Tutustu tarkemmin NLP-menetelmään esim. https://nlpyhdistys.fi/

Soita ja tilaa koulutus tai jutellaan lisää!

Erilaisuuden rikkaus 2 (2 x 45 min)

Kielen, puheen ja ilmaisun erilaisuuden rikkaus


Miksi minun on vaikea ymmärtää työkaverini selitystä? 

Miksi syöksyn jo toimimaan ja haluan "tekoja ja konkretiaa" ja toinen pohtii mihin toiminta johtaa ja miten aiemmin on toimittu? 

Miksi yksi puhuu toiminnasta, toinen syistä ja seurauksista ja kolmas ihmisistä?

Erilaisuutemme tulee esiin kielessämme ja ilmaisussamme.

Tässä koulutuksessa:

 • tutkimme erilaisuutemme kielen ja ilmaisun tasolla

 • tutustumme tekojen ja toiminnan, tunteiden ja sydämen sekä merkityksen kieliin

 • harjoittelemme keskustelemalla työyhteisöllenne ajankohtaisesta etukäteen valitusta teemasta erilaisia kielellisiä ilmaisutapoja kokeillen

 • työtapana

  • kouluttajan alustus teemaan

  • pareittain/pienryhmissä pohdiskelu

  • erilaisuuden kielten ja ilmaisun harjoittelua yhdessä

Koulutus auttaa sinua:

 • kuuntelemaan omaa ja toisten puhetta ja ilmaisua

 • ymmärtämään toisen erilaista puheen ja ilmaisun tapaa

 • oivaltamaan erilaisten ilmaisun kielten rikkaus ja merkitys

  • keskustelulle

  • neuvottelulle

  • päätöksenteolle

Soita ja tilaa koulutus tai jutellaan lisää!

Erilaisuuden rikkaus 3 (2 x 45 min)


Miksi huomaan olevani aina se, joka aloittaa, ottaa kokouksessa ensimmäisen puheenvuoron? 

Miksi työkaveri vastustaa taas? 

Miksi taas toinen ei kommentoinut mitään koko kokouksen aikana?

Erilaiset työelämän roolit voivat pohjautua itsellemme luontaiselle tavalle suuntautua kohti tai pois, ihmisiin tai asioihin tai olla monista eri syistä muovautuneita.

Tässä koulutuksessa

 • tutkimme erilaisuutta neljän roolin (aloitteentekijä, kannattaja, vastustaja, tarkkailija) kautta

 • pohdimme miten nämä roolit näkyvät ja kuuluvat työyhteisön keskustelukulttuurissa, kokouksissa ja työryhmissä

 • tutkimme erilaisten roolien rikkautta ja tarpeellisuutta dialogisuuden syntymiselle ja mahdollisuudelle työyhteisössä

 • työtapana

  • kouluttajan alustus teemaan

  • pareittain/pienryhmissä pohdiskelu/reflektiivinen keskustelu

  • erilaisten roolien harjoittelua yhdessä keskustelemalla työyhteisöllenne ajankohtaisesta etukäteen valitusta teemasta

Koulutus auttaa sinua:

 • havainnoimaan ja tunnistamaan erilaisia omia ja toisten rooleja keskusteluissa, neuvotteluissa ja kokouksissa

 • ymmärtämään erilaisia rooleja ja niiden hyötyjä ja haasteita keskusteluissa, neuvotteluissa ja kokouksissa

 • pohtimaan roolin tarkoituksenmukaista valintaa työelämän tilanteissa

 • kohti parempaa keskustelu-, neuvottelu- ja kokouskulttuuria


Soita ja tilaa koulutus tai kysy lisää!

Haluatko työyhteisöllesi syvemmän erilaisuuden ymmärryksen?

Erilaisuuden voima

on koulutustyöpajojen sarja, jossa työyhteisö tai tiimi syventää erilaisuuden ymmärrystään ja valjastaa erilaisuuden rikkautta voimavaraksi arjen työhön ja toimintakulttuuriin.

Ohjatuissa työpajoissa käsittelemme sekä vahvuuksia ja voimavaroja että kipukohtia ja haasteita, joita erilaisuutemme tuottaa päivittäiseen työarkeen.

Olla oma itsensä. Reitti työhyvinvointiin on mahdollisuus olla riittävästi oma itsensä työpaikalla, työyhteisössä ja arjen työssä. Koet voivasi hyödyntää vahvuuksiasi ja toisaalta pystyt turvallisesti harjoittelemaan sinulle haasteellisempia asioita

Monet valmiit menetelmät ohjaavat meitä muuttumaan ja olemaan "se paras versio itsestämme". Entä jos voinkin löytää vahvuuteni ja voimavarani juuri omaperäisestä, ainutlaatuisesta itsestäni, entä jos tämä versio onkin se paras?

Erilaisuus saattaa joskus muodostua työyhteisön vuorovaikutuksen ja yhteistyön esteeksi. Etäinen tai mutkikkaaksi muuttunut suhde työkavereihin saattaa olla työhyvinvointia ja työssä viihtymistä heikentävä ja jopa työtulokseen vaikuttava asia. Saattaahan se johtaa jopa työpaikan vaihtamiseenkin jos napit alkavat kolista vastakkain.

Kun tulkitsemme maailmaa oman ainutlaatuisuutemme läpi emme aina ymmärrä toistemme ajattelua ja toimintaa. Saatamme tulkita toisen puheen tai käyttäytymisen oman ajattelumme ja uskomustemme värittämänä ja kokea sen vihamielisenä tai loukkaavana - vain koska toinen on erilainen niin ajattelultaan, kielenkäytöltään ja ilmaisultaan kuin toiminnaltaan. Ja tämä toinen saattaa omassa nurkassaan ajatella ihan samoin minusta!

Erilaisuuden voima johdattelee työyhteisöä erilaisuuteemme ajattelun, toiminnan, oppimisen, kielen, ilmaisun ja erilaisten roolien tutkimisen avulla. Työskentely syvenee usein rajoittavien ja yhteistyön esteenä toimivien uskomuksiemme käsittelyyn.

Erilaisuuden voima on kahdeksan työpajan kokonaisuus, jota kehittelen parhaillaan.

Soita ja kysy lisää!